Begrepsavklaring

Generelle krav: De generelle kravene gjelder alle typer byggverk. Kravene er basiskrav og gjelder også for bygninger som skal være tilgjengelige og brukbare, og for byggverk med krav om universell utforming.

Tilgjengelig: Uttrykket brukes om krav til boliger og åpner opp for at det på sikt kan defineres en høgere standard som enda bedre vil dekke intensjonen bak prinsippet om universell utforming. Standarden ”tilgjengelig boenhet” nyttes i forskriften (TEK 10) om bygninger med boligenheter og gjelder alle boliger med heisatkomst samt alle boliger der alle hovedfunksjoner ligger på inngangsplanet.

Universell utforming: At tiltaket er universelt utformet, innebærer at hovedløsningen er utformet slik at den kan brukes av flest mulig på en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som påvirker brukbarheten av tiltaket, for eksempel krav til lysforhold, lydforhold og ytelse for ventilasjonsanlegg. Dette begrepet er knyttet til publikumsbygg, arbeidsbygninger og uteområder.