Lærerveiledning

Mål

Formålet med opplæringsprogrammet er at en skal kunne forstå intensjon og konsekvens av universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. De ulike målgruppene skal kjenne til og kunne bruke lov- og regelverkets bestemmelser i planlegging og utførelse knyttet til bygg, anlegg og uteområder.

Målet med denne modulen er å vise hvordan vektleggingen av universell utforming i plan- og bygningsloven – nye forskrifter og standarder – legger premisser for byggesak og utforming av bygg og uteområder.

Kursedeltakerne skal inspireres til å arbeide tverrfaglig med problemstillinger om universell utforming som tema.

Læringsutbytte

Etter gjennomgang av modulen skal en kunne vurdere kvaliteten på forslag til universell utforming i et utbyggingstiltak, og kunne redegjøre for konsekvenser av eventuelle mangler for ulike brukergrupper. En skal kunne kjenne til og bruke metoder for kartlegging og dokumentasjon av tilgjengelighet og universell utforming for prosjekter.

Læremidler og arbeidsmåter

Modul 2 bør være grunnlaget for alle som skal ta en eller flere moduler. Modulen gir både basiskunnskap om universell utforming og en samlet oversikt over hvilke føringer som ligger i lovverk, forskrifter, rundskriv osv. Modulen gir også en oversikt over ulike tema og tilhørende veiledere.

I «Læringsrom» vil du finne verktøy og konkrete forslag til hvordan du  forbereder, gjennomfører og følger opp kurs.

Teksten og videopresentasjonen som ligger øverst i modulen, har til hensikt å gi en kort introduksjon til modulen – tekstlig, auditivt og visuelt.

En mal for PowerPoint-presentasjon kan benyttes som utgangspunkt for å lage egne og lokalt tilpassede presentasjoner.

Modulen i sin helhet (full tekst, bilder og lenker) kan gjennomgås individuelt på skjerm eller lastes ned som pdf-fil og printes ut for utdeling til kursdeltakerne.

Alle bilder og filmsnutter i menyen «Ressurser» kan benyttes til å lage egne presentasjoner og/eller oppgaver.

Vis og diskuter eksempler og problemstillinger i plenum eller grupper. I størst mulig grad skal det tas utgangspunkt i lokale forhold: planer, situasjoner og behov.

Oppgaver

Det er en sentral oppgave for kursholder å aktualisere og forankre lærestoffet i en lokal sammenheng. Hovedhensikten med oppgavene er å sikre at kursdeltakerne har fått med seg de viktigste føringer og prinsipper, men like viktig er det å stimulere til refleksjon rundt lokale utfordringer og mulige løsninger i konkrete saker. Dette kan blant annet gjøres gjennom kartleggings- og drøftingsoppgaver, hvor kursdeltakerne samarbeider i grupper, gjerne på tvers av profesjon og sektorgrenser.

Mer generelle oppgaver knyttet til selve fagstoffet finner du under ”Test deg selv”.

Lenker og referanser

Henvisninger og lenker med spesiell betydning for denne modulen er innarbeidet i teksten.