Oppgaver

Vurderinger av tiltak

1. I prosjekteringen må det sjekkes om løsningene som velges for prosjektet, oppfyller krav til universell utforming, det vil si at hovedløsningene kan brukes av flest mulig. 

Vurder planløsningen i et offentlig utbyggingstiltak. Trekk inn byggteknisk forskrift og sjekklisten ”Kontroll av prosjektering”.

Befaring og egne observasjoner

1. Konkretiser prinsippet om universell utforming ved å vurdere tilgjengeligheten i et nytt byggeprosjekt i henhold til kravene om universell utforming i byggteknisk forskrift.

2. Ta bilder som viser dagens situasjon, og lag enkle illustrasjoner eller prinsippskisser som viser alternative løsninger.

Se eksempler i «Bilder».

Drøfting

1. Plan- og bygningsloven og nye forskrifter med vektlegging på universell utforming får konsekvenser både for planarbeid og prosjektering. Hvordan  påvirker dette saksbehandling og rammevilkår for gjennomføring av byggeprosjekter?

2. Hvordan kan byggesaksmyndigheten i din kommune gi bedre informasjon og veiledning overfor tiltakshavere og prosjekterende for å sikre universell utforming av nye bygg og uteområder?

3. Det er flere områder hvor utviklingen av universell utforming er bredere enn i plan- og bygningsloven. Dette gjelder eksempelvis:

  • utforming av skoler og læringsmiljø
  • utforming av holdeplasser og kollektivtilbud
  • utforming av kommunale bygg og kommunal service

Trekk inn lovverket fra modul 2, omtal helheten, og gå deretter inn på tiltaket som knytter seg til plan- og bygningsloven.