Eiendomsforvaltning for å oppnå universell utforming

En eiendomsforvaltning som gir brukbarhet for alle, og som bidrar til å utvikle bygninger og uteareal i retning av universell utforming, består av følgende:

  1. Status og mulige tiltak. a) Kartlegging av status og mangler i forhold til krav om universell utforming. b) Identifisering av mulige tiltak som kan utbedre mangler og gi universell utforming.
  2. Utvikling av tiltaksplan for hvert bygg. Dette omfatter prioritering av tiltak og plan for gjennomføring i samordning med andre registrerte og prioriterte behov. Dette omfatter også avveininger av krav til universell utforming mot andre hensyn.

  3. Plan for hele organisasjonen for gjennomføring av tiltak som gir universell utforming av organisasjonens bygningsmasse og oppfølging av denne planen.

Ved å gjøre dette får en oversikt over status og behov og en god planberedskap for gjennomføring. En kan vurdere konkret hvor en står når det gjelder krav og eventuelle tidsfastsatte krav om utbedring. 

For etater eller virksomheter som har ansvar for eiendomsforvaltning, er dette de sentrale aktivitetene for å oppfylle aktivitetsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.