Innhenting av informasjon

Befaring sammen med brukere.

Tidlig medvirkning fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øker kvaliteten. Foto: Kjersti Berg, Porsgrunn kommune

Valg av metoder avhenger av omfang og ambisjonsnivå. Dersom en velger en av de enkle metodene, bør en sørge for at de som registrerer, er godt kjent med kravene til universell utforming, og at de bruker en oppdatert sjekkliste. Befaring med brukere er bedre enn at en person gjør dette alene.

Det har vært gjennomført undersøkelser ved at det er sendt et skjema med krav til en lokal representant som kjenner bygget, som svarer på spørsmål og eventuelt gjennomfører undersøkelser. Dette er erfaringsmessig den dårligste formen. Registreringsbefaring med ulike representanter og med bygningskyndig person er å foretrekke.

Registreringsmetode bør være personuavhengig, spesielt hvis dette vil skje over tid med mange ulike personer involvert.

Den grundigste registreringen får en ved å bruke et registreringsprogram.

Ved at en slavisk må undersøke alle ledd, bruker en tid på å undersøke en del bygningselementer som er tilfredsstillende. En blir samtidig tvunget gjennom en registrering som erfaringsmessig avdekker mangler som ellers lett ville ha blitt oversett. Det er dessuten en fordel at registreringen består i å registrere mål og egenskaper ved de enkelte bygningselementene. Selve vurderingen av om disse er i henhold til kravene, foregår i programmet i etterkant. Dersom kravene endres, behøver en derfor ikke å registrere på nytt. En kan bare justere kravene i programmet. Se menypunktet «Verktøy».