Introduksjon

Hvordan kan en vedlikeholde og utvikle bygninger og uteareal slik at de får universell utforming eller økt tilgjengelighet?

Universell utforming og andre utbedringsbehov

I arbeidet mot et universelt utformet samfunn står utbedring av eksisterende bygninger og uteareal sentralt. De fleste bygg har lang levetid, og bygningsmassen som skiftes ut årlig, er marginal. Det foregår imidlertid stadig vedlikehold, utbedring og ombygging av eksisterende bygninger av ulike årsaker. Universell utforming blir da ett av flere hensyn som tilsier utbedringer og ombygginger.

Arbeidet med å utbedre for å oppnå universell utforming må samordnes med andre utbedringsbehov. Ved å gjøre det kan en oppnå mer rasjonell utbedring. De enkelte behov kan gi «drahjelp» til hverandre. Det har de siste årene blitt lagt frem flere rapporter som viser manglende vedlikehold av mange offentlige bygg, slik at det har oppstått et «vedlikeholdsetterslep». Mange av bygningene ble bygget i 60- og 70-årene og har behov for omfattende utbedring.

Universitetsbygningene på Dragvoll, Trondheim

Bildet viser NTNUs bygninger på Dragvoll i Trondheim, en bygningsmasse som på mange måter står seg godt, men hvor de eldste bygningene, fra 1978, etter hvert krever vedlikehold og oppgradering. NTNU arbeider med å få frem og koordinere handlingsplaner for universell utforming ved universitet og høyskoler. Foto: Jon Hoem / HiB