Hovedinnholdet i arbeidet

Arbeidet med å oppgradere eksisterende bygg og uteområder til universell utforming består i hovedsak av følgende ledd:

  1. Kartlegging av status og mangler
  2. Vurdering av mulige tiltak
  3. Prioritering av tiltak og gjennomføring (tiltaksplan)
  4. Gjennomføring av tiltak

God planberedskap gjennom utført kartlegging er nødvendig dersom det dukker opp andre behov, det skal gjennomføres tiltak raskt eller dersom det blir økte økonomiske rammer. Kartlegging bør være grundig og omfatte alle mangler når det gjelder universell utforming.

Det er hensiktsmessig å ta med forslag til tiltak samtidig som en kartlegger mangler.

Forslagene danner grunnlag for videre utvikling av tiltaksplaner for det enkelte bygg eller grupper av bygg. Forslagene bearbeides videre og vurderes etter andre behov i bygget. I dette arbeidet kan det dukke opp forhold som gjør det vanskelig å oppnå universell utforming. Dette kan være økonomi, sikkerhet, vernehensyn eller andre hensyn. Eventuelle begrensninger i universell utforming og de avveininger som ligger til grunn, skal være en del av denne planen. I slike tilfeller er det viktig at en gjennomfører en så ryddig og åpen vurdering som mulig – og at denne er etterprøvbar.

Siste ledd som omhandler gjennomføring av tiltak, bør omfatte alle tiltak (også tiltak som er svært enkle og nærmest bare består av rydding eller enkelt vedlikehold). I gjennomføringen vil det være mange ulike aktører som må bidra til at resultatet blir bra. Det gjelder både eiendomsforvaltere, vaktmestere og de brukere som driver sin virksomhet i bygget.

Hovedgrupper av tiltak, rangert etter kostnad

Hovedgrupper av tiltak, rangert etter stigende kostnad. Kilde: «Kostnader og virkninger ved universell utforming” – Samarbeidsrapport NIBR / SINTEF 2007