Plan- og bygningsloven

Kravene i plan- og bygningsloven gjelder nybygging og ombygging som er så omfattende at den kategoriseres som hovedombygging. Ved behandling av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble det diskutert om denne loven skulle angi en tidsfrist for når eksisterende bygg skulle være oppgradert til universell utforming. Det ble valgt ikke å angi en slik frist, men det ble samtidig foreslått at plan- og bygningsloven kunne gi hjemmel til å utarbeide forskrifter for oppgradering av grupper av bygg.

Det er nå innarbeidet et slikt punkt i plan- og bygningsloven. I § 31-4. Pålegg om dokumentasjon og utbedring står det følgende i tredje ledd:

Kongen kan gi forskrift om at bestemte typer tiltak eller bestemte typer eksisterende bygninger, anlegg eller uteområder skal opparbeides slik at de blir universelt utformet. Det kan gis frist for slik opparbeidelse.

Dette er en måte å nyansere slike krav på og å avgrense dem til de grupper av bygg som anses viktigst for universell utforming.

Skoleplass med steintrapp og hellelagt rampe.

Skolebygg er en "kandidat" for et slikt krav, siden dagens bygningsmasse har mangler og begrenser mulighetene for mange med nedsatt funksjonsevne. Foto: Carolyn Ahmer / HiB