Regjeringens handlingsplan "Norge universelt utformet 2025"

I regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet står det:

Forside, Norge universelt utformet 2025

Regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 kan oppnås gjennom ulike virkemidler som tilpasses sektor og oppgave. Det brukes tidsfastsatte mål.

Dette målet krever innsats på en rekke områder, med mange ulike virkemidler. Tiltak for å utvikle eksisterende bygningsmasse vil være nødvendig. Handlingsplanen gir direkte føringer og krav til utviklingen av den statlige bygningsmassen.

Det vil være aktuelt med generelle virkemidler, lover, forskrifter osv. for å bidra til at også øvrig bygningsmasse utvikles. § 31-4 i plan- og bygningsloven gir regjeringen hjemmel til å utarbeide forskrift om krav til oppgradering til universell utforming av bestemte kategorier av bygg.

Mange kommuner og fylkeskommuner har egne handlingsplaner for universell utforming som angir tilsvarende mål. For offentlige bygg og uteområder foreligger det derfor klare mål. Disse tilsier at de enkelte etater som står for eiendomsforvaltningen, skal utvikle planer og tiltak for å nå sin del av det overordnede målet om et universelt utformet samfunn.