Kilder

Dekker
Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) TEK Krav til bygg ved nybygging, angir også krav til universell utforming som legges til grunn ved utbedring
Accessibility to Cultural Heritage Nordic Perspectives, Nordisk Ministerråd, 2009 Universell utforming knyttet til verneverdige bygg
Riksantikvarens informasjonsblad: 3.14.1 Tilbygg og endringer: Rullestolramper ved eldre kirker Universell utforming i tilknytning til kirkebygg
Riksantikvarens nettside – www.riksantikvaren.no Foredrag og synspunkter på universell utforming i verneverdige bygg
Statsbygg – «Bygg for alle», program for registrering av status og behov for tiltak www.byggforalle.no Metode for registrering av behov og tiltak og tiltaksoppfølging samt database for analyse av bygninger og grupper av bygninger
NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og struktur Viser blant annet inndeling av tiltak i drift, vedlikehold og utviklingstiltak
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, rundskriv Omfatter krav i ny diskriminerings- og likestillingslov og viser eksempler på hvordan loven har konsekvenser for ulike virksomheter, også eiendomsdriften og de lokalene virksomhetene bruker
Miljøverndepartementet: Kulturminnevern og universell utforming – Et prosessverktøy, 2010 Et veiledningsprodukt for prosessen fram til gode løsninger