Oppgaver

Egne befaringer og observasjoner

1. Konkretiser prinsippet om universell utforming ved å kartlegge fysiske hindringer i to publikumsrettede bygninger fra ulike tidsperioder. Angi hvilke deler av bygget som er vanskelige å bruke, og hvilke aktiviteter og tilbud dette kan gå utover. Hvilke gruppe av brukere er det som møter størst hindringer?

2. Vurder bygningene og uteområdene ved eksempelvis å ta utgangspunkt i følgende tema:

  • tilkomst (parkeringsmuligheter)
  • uteområde
  • informasjon
  • planløsning (hovedløsningen)
  • materialer
  • belysning
  • møblering

3. Foreslå tiltak for å oppgradere bygningene og uteområdene til universell utforming. Lag en liste over innsatsområder i prioritert rekkefølge. Begrunn denne.

4. Ta bilder som viser dagens situasjon, og lag enkle illustrasjoner eller prinsippskisser som viser alternative løsninger.

Drøfting

Forside på veilederen

1. Virksomhetenes plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innbærer at disse må kartlegge situasjonen i egen virksomhet, planlegge og iverksette forbedringstiltak. Barnehager kommer i en særstilling ved at det er kommunen som barnehagemyndighet som skal tilpasse tilbudet etter lokale forhold og behov.

Drøft konsekvensene av at aktivitetsplikten for barnehager ligger hos kommunen.

2. Fylkeskommunen har rolle som kulturminneforvalter og skal verne om kulturminnene, samtidig som det er et mål å gjøre disse tilgjengelige for flest mulig. Drøft denne utfordringen i lys av de to særlovene kulturminneloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Konkretiser problemstillingen ved å sette fokus på en fredet bygning i din kommune.

Bruk veilederen Kulturminnevern og universell utforming i dette arbeidet.