Anbefalinger

Anbefalingene og det som skrives om hver sak og hvert bygg, bør bygges opp slik at det redegjøres for disse problemstillingene:

  1. Hva er hovedproblemstillingen, hva er det som hindrer at en kan foreslå oppgradering til universell utforming?
  2. Hvilke løsninger kan i prinsippet tenkes?
  3. Hvordan ivaretar de enkelte løsningene de kriteriene som er angitt foran (universell utforming, andre hensyn og økonomi)?
  4. Hvordan vurderes dette samlet, hva er anbefalingen, og hva er den basert på?
  5. Hva er konsekvensen av anbefalingen – må en flytte virksomhet og sette inn en annen, tilby ekstra assistanse/service osv.?

Dette bør være kort, men tilstrekkelig fyldig til at det kan etterprøves. I tilknytning til dokumentet bør det også foreligge et vedtak og angis hvem som har fattet beslutningen.

Når det gjelder avvikene fra universell utforming, kan det generelt sies at det kan være akseptabelt å oppnå tilgjengelighet hvis det er vanskelig å oppnå universell utforming. Alternativene for den/de gruppene som eventuelt blir utestengt, må omtales og kan være en del av argumentasjonen.