Vurderingskriterier

Det kan i utgangspunktet angis tre grupper av konsekvenser:

  1. universell utforming og tilgjengelighet
  2. andre hensyn (ikke økonomiske)
  3. økonomi

Det første punktet omfatter både tilgjengelighet og likestilling i bruk, og det er viktig at en skiller mellom disse kriteriene. Det må her redegjøres for konsekvensene av eventuelle mangler når det gjelder universell utforming, både for grupper av brukere og omfang av bruken.

Andre hensyn vil være de hensyn som gjør at det er vanskelig å oppnå universell utforming. Dette kan være hensyn til kulturminner, sikkerhet, økonomi eller annet.

Når det gjelder økonomi, bør det angis hva de ulike løsninger koster i investering og drift. Drift bør her omfatte både drift av bygninger, og eventuell drift av tilbudet eller servicen som gis i bygget. Det kan for eksempel tenkes at manglende universell utforming kompenseres ved økt grad av service, bemanning osv.